0
0
00
Projecten

Stichting Fokus Exploitatie: het inrichten en uitvoeren van interne controle functie conform de gestelde eisen vanuit het Ministerie VWS,en AWBZ op basis van risicoanalyses. Het adviseren rond en (her)inrichten van primaire en ondersteunende processen op basis van wet en regelgeving (compliance), zoals AWBZ, Governance Code en Kwaliteitszorg. Het uitvoeren van operational audits op verzoek RvB en het organiseren en uitvoeren van risico workshops bij de personeel- en salarisadministratie. Leiding geven aan en coachen van de functionarissen AO/IC;

TenneT TSO BV: Het herinrichten en uitvoeren van audits op te certificeren processen zoals Assetmanagement, EnerQ, CertiQ, Betaalproces en Amoveren. Verder geadviseerd en ondersteund voor een TenneT breed risicomanagement en voor de (her)inrichting van risk based en meetbare processen o.a. op bases van workshops. Deze projecten waren de basis voor het intrekken van de "non-conformiteit" afgegeven door de DTe;

Gemeente Geldermalsen: Het uitvoeren van en adviseren rond de risico-inventarisatie voor de bepaling van het weerstandvermogen en start van een gemeente breed risicomanagement. Uitvoering vond plaats door interviews en een afsluitende workshop. Het project gaf een organisatiebreed beeld van de risico’s en commitment bij het management;

Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie: Projectleider voor de jaarlijkse wettelijke inventarisatie van de Handhavingsmiddelen en het herinrichten van het proces activabeheer voor het BVOM en de functioneel aangestuurde Verkeer- handhavingteams bij de politieregio’s.

Kwaliteitsbeoordelaar ISO 9001 voor Certiked (Lloyds Register): Beoordelingen zijn o.a. uitgevoerd bij de volgende organisaties:

- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, auditdienst;

- Ernst & Young, business unit Public, Deloitte ICT en KPMG;

- Meerdere opleidingsadvies bureaus;

- Architecten bureaus;

- Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning.

Koninklijke Ahold: Projectmanagement opgezet voor de software pakketselectie, test- en implementatiefase bij corporate Legal. Resultaat “lifegang” binnen gestelde kaders;

AEGON pensioenen: Implementatie SOx in gestelde periode met begeleiding en ondersteuning van de afdelingsmanagers binnen de noodzakelijke organisatieveranderingen. Afgesloten met de goedkeuring van de externe accountant;

NUON: Creditmanagement waarbij de binnengehaalde achterstallige betalingen een 10-voud betrof van de projectkosten;

Compass Group: Stroomlijnen Finance afdeling en geven advies voor een Shared Service Center. Resultaat: een afdeling met duidelijke afgebakende verplichting met beheersbare profielen en processen en de eerste opzet voor Service Level Agreements;

UMC St. Radboud: Pakketselectie en implementatie voor de DBC binnen Audiologie en GGZ. Resultaat volledige conversie, opleiding personeel en tijdige mogelijkheid tot eigen facturatie binnen de DBC kaderregeling;

UMC St. Radboud: Het uitvoeren van een capaciteitsanalyse rond de veranderingen bij invoer van een ERP “Matrix”(Oracle) voor de inkoop, logistieke en financiële processen. Resultaat concrete managementinformatie voor de realisatie van bezuinigingen;

Solvay Pharmaceuticals: Advies / reviewopdracht voor de Ondernemingsraad n.a.v. een mogelijke overname of sluiting. Resultaat was het geven van een eenduidig advies voor de achterban en herstel van de vertrouwensbreuk tussen de Ondernemingsraad en het managementteam;

Brabant Water: Opzetten en uitvoeren van een quick scan binnen het Planning en Control proces. In het eindrapport kon een concreet (strategisch en operationeel) advies worden gegeven voor de verdere professionalisering van de afdeling;

Eiffel: advies opdracht van de Directie voor de functie inrichting van Business Professional. Aansluitend eindverantwoordelijk voor een pilot focusgroep rond de marktbewerking van risicomanagement met als resultaat duidelijkheid over de marktpositie.Begeleiding van jonge professionals voor de uitvoer van audits en het voorzitten van de vakgroep risicomanagement en Corporate Goverment (zoals SOx, SAS 70, Tabaksblat, Solvency). Accounting: bemiddeling tussen klanten en Eiffel professionals voor het vaststellen van de juiste projectdefinities en personele invulling.

* UWV: Senior auditor het leiden en uitvoeren van operational audit binnen de Accountantdienst, hoofdkantoor UWV, op processen en thema’s als: sociale wetgeving, sturing & beheersing, huisvesting, integriteit, uniformering werkprocessen en het afhandelen van fraudemeldingen. In deze functie als resultaat behaald voor de Raad van Bestuur een goed inzicht in de kwaliteit van de beheersing. Geven van advies aan de Raad van Bestuur op basis van uitgevoerde risico-analyse opdrachten rond nieuw gevormde doelstellingen voor het UWV, die zijn overgenomen.

* UWV: Interim-manager inrichting bureau Integriteit. In deze functie was ik verantwoordelijk voor de inrichting van het bureau dat direct was gepositioneerd onder de voorzitter van de Raad van Bestuur. Resultaat inrichting van de administratieve organisatie en processen op het gebied van preventieve en repressieve taken. Preventie met als basis Risico-assessments en Workshops. Resultaat: functionele afdeling met ISO certificering na 1e jaar.

* Theodoor Gilissen Bankiers: het beoordelen en adviseren over de invulling van de auditfunctie. Het resultaat gaf een ieder een goed inzicht in de huidige werking, verbeter potentieel en de toegevoegde waarde van deze functie;

Gemeente Lelystad: het beoordelen en adviseren van het vergunningenproces, waarbij kon worden vastgesteld welke risico de Gemeente binnen deze verantwoording liep en op welke wijze het proces kon worden beheerst (e.e.a. werd uitgevoerd in de periode van de rampen in Volendam en Enschede).

 * Koninklijke Marechaussee: Het als opsporingsambtenaar uitvoeren van strafrechtelijk onderzoeken en (gegroeid naar) de functie van plaatsvervangend groepscommandant (5 medewerkers) en Liaisonfunctie voor de Koninklijke Marechaussee met de bevelvoerende Officieren van buitenlandse militaire schepen. Uitzending gedurende de 1e golfoorlog als “International police” werkzaam bij de Multinational Force and Observers in de Sinaï, Egypte. Resultaat decoratie voor inzet en professionaliteit;

* Koninklijke Landmacht: Tweemaal de functie van hoofd interne controle en bedrijfsvoering binnen een opleidingsomgeving en een logistieke dienstverlener, belast met het opzetten van de administratieve organisatie, audit- en kwaliteitsfunctie binnen een nieuw bedrijfsonderdeel. Resultaat: ondermeer het verkrijgen van de status van “Resultaat verantwoordelijke eenheid”. Leiding geven aan projectmatige audits (maximaal 9 medewerkers) bij zustereenheden binnen gestelde kwaliteit- en tijdigheideisen. Interim-manager hoofd financieel economische zaken (4 medewerkers). Resultaat het tijdig opzetten en afsluiten van de planning en controlcyclus. Hoofd opleiding interne controle en operational audits, bij het Opleidingscentrum Logistiek, te Bussum. Met als taak het “verkopen”, doceren en ontwikkelen van opleiding en trainingen op het gebied van Planning & Control, Administratieve Organisatie & Interne Controle, Kwaliteit en Operational Auditing. Resultaat: verhoogde afname van de vernieuwde interne opleidingen en goede kritieken. Hoofd afdeling operational audits, bij de Staf Divisie “7 december”, te Apeldoorn. In deze functie verantwoordelijk voor het leidinggeven en het functioneel aansturen van professionals op middenmanagement niveau (resp. 4 en 14 medewerkers). Resultaat: de operational auditfunctie geïmplementeerd en de toegevoegde waarde van risicomanagement bij het hogere management aangetoond.